Kevin Gates – 2019 – I’m Him [24-bit / 44.1kHz]

Kevin Gates - 2019 - I'm Him [24-bit / 44.1kHz]

Year: 2019
Audio Codec: FLAC (*.flac)
Rip: tracks
Length: 00:49:15

Continue reading “Kevin Gates – 2019 – I’m Him [24-bit / 44.1kHz]”

Kevin Gates – 2018 – Luca Brasi 3

Kevin Gates - 2018 - Luca Brasi 3

Year: 2018
Audio Codec: FLAC (*.flac)
Rip: tracks+.cue
Length: 00:58:18

Continue reading “Kevin Gates – 2018 – Luca Brasi 3”

Kevin Gates – 2016 – Islah [24-bit / 44.1kHz]

Kevin Gates - 2016 - Islah [24-bit / 44.1kHz]

Year: 2016
Audio Codec: FLAC (*.flac)
Rip: tracks
Length: 00:55:22

Continue reading “Kevin Gates – 2016 – Islah [24-bit / 44.1kHz]”

Kevin Gates – 2016 – Islah (Deluxe Edition)

Kevin Gates - 2016 - Islah (Deluxe Edition)

Year: 2016
Audio Codec: FLAC (*.flac)
Rip: tracks+.cue
Length: 01:03:33

Continue reading “Kevin Gates – 2016 – Islah (Deluxe Edition)”

Kevin Gates – 2014 – Luca Brasi 2: A Gangsta Grillz (Special Edition)

Kevin Gates - 2014 - Luca Brasi 2: A Gangsta Grillz (Special Edition)

Year: 2014
Audio Codec: FLAC (*.flac)
Rip: tracks+.cue
Length: 01:03:20

Continue reading “Kevin Gates – 2014 – Luca Brasi 2: A Gangsta Grillz (Special Edition)”