MC Hammer – 2008 – Platinum

MC Hammer - 2008 - Platinum

Year: 2008
Audio Codec: FLAC (*.flac)
Rip: tracks+.cue
Length: 00:55:13

Continue reading “MC Hammer – 2008 – Platinum”

MC Hammer – 2001 – Active Duty

MC Hammer - 2001 - Active Duty

Year: 2001
Audio Codec: FLAC (*.flac)
Rip: tracks+.cue
Length: 01:19:15

Continue reading “MC Hammer – 2001 – Active Duty”

MC Hammer – 2000 – The MC Hammer Hits

MC Hammer - 2000 - The MC Hammer Hits

Year: 2000
Audio Codec: FLAC (*.flac)
Rip: tracks+.cue
Length: 01:18:10

Continue reading “MC Hammer – 2000 – The MC Hammer Hits”

MC Hammer – 1996 – Greatest Hits

MC Hammer - 1996 - Greatest Hits

Year: 1996
Audio Codec: FLAC (*.flac)
Rip: tracks+.cue
Length: 00:56:25

Continue reading “MC Hammer – 1996 – Greatest Hits”

MC Hammer – 1995 – V Inside Out (Japan)

MC Hammer - 1995 - Inside Out (Japan)

Year: 1995
Audio Codec: FLAC (*.flac)
Rip: tracks+.cue
Length: 01:05:18

Continue reading “MC Hammer – 1995 – V Inside Out (Japan)”

MC Hammer – 1995 – V Inside Out

MC Hammer - 1995 - V Inside Out

Year: 1995
Audio Codec: FLAC (*.flac)
Rip: tracks+.cue
Length: 01:05:17

Continue reading “MC Hammer – 1995 – V Inside Out”

MC Hammer – 1994 – The Funky Headhunter (Japan)

MC Hammer - 1994 - Funky Headhunter (Japan)

Year: 1994
Audio Codec: FLAC (*.flac)
Rip: tracks+.cue
Length: 01:15:58

Continue reading “MC Hammer – 1994 – The Funky Headhunter (Japan)”

MC Hammer – 1994 – The Funky Headhunter

MC Hammer - 1994 - The Funky Headhunter

Year: 1994
Audio Codec: FLAC (*.flac)
Rip: tracks+.cue
Length: 01:08:16

Continue reading “MC Hammer – 1994 – The Funky Headhunter”

MC Hammer – 1992 – Japan Only III Rare Tracks (Japan)

MC Hammer - 1992 - Japan Only III Rare Tracks (Japan)

Year: 1992
Audio Codec: FLAC (*.flac)
Rip: tracks+.cue
Length: 00:31:49

Continue reading “MC Hammer – 1992 – Japan Only III Rare Tracks (Japan)”

MC Hammer – 1992 – Japan Only -Super Dance Remix II- (Japan)

MC Hammer - 1992 - Japan Only -Super Dance Remix II- (Japan)

Year: 1992
Audio Codec: FLAC (*.flac)
Rip: tracks+.cue
Length: 00:38:52

Continue reading “MC Hammer – 1992 – Japan Only -Super Dance Remix II- (Japan)”

MC Hammer – 1991 – Japan Only -Super Dance Remix- (Japan)

MC Hammer - 1991 - Japan Only -Super Dance Remix- (Japan)

Year: 1991
Audio Codec: FLAC (*.flac)
Rip: tracks+.cue
Length: 00:28:11

Continue reading “MC Hammer – 1991 – Japan Only -Super Dance Remix- (Japan)”

MC Hammer – 1991 – Too Legit To Quit (Japan)

MC Hammer - 1991 - Too Legit To Quit (Japan)

Year: 1991
Audio Codec: FLAC (*.flac)
Rip: tracks+.cue
Length: 01:11:00

Continue reading “MC Hammer – 1991 – Too Legit To Quit (Japan)”

MC Hammer – 1991 – Too Legit To Quit

MC Hammer - 1991 - Too Legit To Quit

Year: 1991
Audio Codec: FLAC (*.flac)
Rip: tracks+.cue
Length: 01:11:00

Continue reading “MC Hammer – 1991 – Too Legit To Quit”

MC Hammer – 1990 – Please Hammer, Don’t Hurt ‘Em (Japan)

MC Hammer - 1990 - Please Hammer Don't Hurt 'Em (Japan)

Year: 1990
Audio Codec: FLAC (*.flac)
Rip: tracks+.cue
Length: 00:59:35

Continue reading “MC Hammer – 1990 – Please Hammer, Don’t Hurt ‘Em (Japan)”

MC Hammer – 1990 – Please Hammer, Don’t Hurt ‘Em

MC Hammer - 1990 - Please Hammer, Don't Hurt 'Em

Year: 1990
Audio Codec: FLAC (*.flac)
Rip: tracks+.cue
Length: 00:59:35

Continue reading “MC Hammer – 1990 – Please Hammer, Don’t Hurt ‘Em”